Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE

23.02.2023

în cadrul

Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului „Învaţă să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătăţirea calităţii ofertelor educative şi a competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creşterii accesului participanţilor la învăţământ terţiar în condiţii de echitate şi eficienţă socială şi promovarea unei culturi educaţionale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – EDUBUSINESS,

POCU/379/6/21/ OS. 6.7, 6.9, 6.10, Cod mysmis 125150”,

Beneficiar: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad


Obiectivul general al proiectului constă în creşterea accesului şi echităţii în învăţământul superior din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, adresându-se unui grup ţintă de 50 de elevi şi 450 de studenţi, în vederea diminuării ratei de abandon a studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 350 de studenţi din categorii vulnerabile şi prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale prin dezvoltarea a 5 noi programe antreprenoriale, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor a 90 de cadre didactice universitare. De asemenea, va avea loc astfel îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului didactic precum şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea adaptării viitorilor absolvenţi la nevoile actuale ale pieţei muncii.

În ceea ce privește îmbunătăţirea competenţelor a 90 de cadre didactice universitare, în perioada 27 septembrie 2022 – 27 februarie 2023, s-a desfășurat fizic la sediul Universității Aurel Vlaicu din Arad, Complex M, a doua serie (30 de cursanți) a programului postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE (ANC 5140-5142/26.05.2022) cu o durată de 60 de ore și cumulând 6 credite profesionale transferabile. Modulele propuse au fost: 1. Proiectare modulară și antreprenoriat– principii și finalități (20 ore cursuri, seminarii și aplicații), 2. Educație antreprenorială în sistem modular – strategii didactice și de evaluare (20 ore cursuri, seminarii și aplicații) și 3. Utilizarea TIC în proiectarea modulară (20 ore cursuri, seminarii și aplicații).

Examenul de absolvire a avut loc în data de 27 februarie 2023, în Complex M.


Formator: Conf.univ.dr. Dana Rad

Manager proiect: Nicoleta Dumitrașcu