Prezentare

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială este una din cele nouă facultăţi din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad participând la dezvoltarea culturii organizaţionale a universităţii. Devenirea instituţională a facultăţii valorifică tradiţia pedagogică arădeană şi iniţial se constituie în Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori care a funcţionat în baza HG 410/25.04.2002 până la transformarea sa în anul 2005 în Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială prin Hotărârea de Guvern.

Misiunea noastră este de a contribui, prin programele de studii pe care le oferim, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare şi la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

Direcţiile de acţiune sunt în concordanţă cu misiunea asumată şi cu cerinţele cuprinse în metodologia de evaluare a programelor de studii de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) precum:

- formarea iniţială a viitorilor specialişti în Psihologie şi Asistenţă socială;

- formarea iniţială a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor de la specializările Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Psihopedagogie specială;

-formarea inițială a cadrelor didactice, de la alte specializări ale FSEPAS și UAV, prin Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, nivelul I și II

- formarea continuă a specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şi asistenţei sociale care să fie deschişi spre cunoaştere şi spre mobilitate profesională;

-formarea continuă, psihopedagogică, metodică și de specialitate a cadrelor didactice din învățământul secundar inferior și superior, prin grade didactice (II și I) și cursuri de perfecționare

  - modernizarea şi actualizarea permanentă a programelor de studiu, la nivel de licenţă şi masterat;

  - promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică şi academică cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din spaţiul universitar european;

  - promovarea unor relaţii de cooperare cu studenţii, cu absolvenţii şi cu mediul socio- economic.

  Pentru relaizarea misiunii, FSEPAS şi-a proiectat un set coerent de obiective specifice:

  - diversificarea profilului şi specializărilor facultăţii în concordanţă cu necesităţile locale, zonale şi Cadrului Naţional respectiv European al Calificărilor;

  - abordarea unei politici de personal adecvată nevoilor facultăţii;

  - revizuirea periodică a Planurilor de învăţământ şi a Fişelor disciplinelor în acord cu standardele interne şi internaţionale;

  - acoperirea tuturor disciplinelor din planul de învăţământ cu volume, suporturi de curs şi îndrumătoare de lucrări practice;

  - antrenarea cadrelor didactice tinere în activitatea de cercetare ştiinţifică şi perfecţionarea prin cursuri postuniversitare;

  - organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul universităţii;

  - participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

  - promovarea schimbului de cadre didactice, studenţi şi publicaţii ştințifice cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

  - valorificarea cercetării ştiinţifice prin publicarea de articole în reviste de specialitate;

  - informatizarea activităţilor din facultate, dotarea laboratoarelor cu aparatură şi tehnică de calcul actualizată.

  Rapoarte anuale de activitate ale Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

  PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI DE MASTER OFERITE DE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019


  Domeniul de licență

  Domeniul de licență
  Programul de studii
  Nr. locuri
  Situația juridică
  Psihologie
  Psihologie
  75
  H.G. 140/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS din 30.04.2015
  Științe ale educatiei
  Pedagogia învatamantului primar și preșcolar (PIPP)
  130
  H.G. 140/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 6341/ 24.07. 2013
  Științe ale educatiei
  Psihopedagogia Specială
  60
  H.G. 140/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 4522/ 04.07. 2012
  Asistență socială
  Asistența socială
  75
  H.G. 140/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 1996/ 26.03. 2015


  Domeniul de studii universitare de master

  Domeniul de studii universitare de master
  Programul de studii
  Nr.

  locuri
  Situaţia juridică
  Ştiinţe ale educaţiei
  Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
  50
  H.G. 117/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 5797/ 26. 05.2010
  Ştiinţe ale educaţiei
  Pedagogie interactivă
  50
  H.G. 117/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 21.07. 2011
  Ştiinţe ale educaţiei
  Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
  50
  H.G. 117/ 16.03.2017  Hot. Cons. ARACIS 26.07.2012
  Asistenţă socială
  Servicii de asistenţă socială
  50
  H.G. 117/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 7659/ 03.10. 2013
  Psihologie
  Consiliere şi evaluare psihologică
  50
  H.G. 117/ 16.03.2017

  Hot. Cons. ARACIS 7659/ 03.10. 2013